Contact person: Hua Fan

Tel: 0086-570-8065201

Fax: 0086-570-8015112

Email: wsb@qzc.edu.cn

Web site: http://www.qzc.edu.cn/

Address: Office of International Exchange & Cooperation, Quzhou University,

78 North Jiuhua Road, Quzhou, Zhejiang Province, China

Zip code: 324000